รศ.ดร.อภิชาติ ศรีชาติ
สังกัด :
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร
ความเชี่ยวชาญ :
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลจักร วิทยการหลังการเก็บเกี่ยว

thThai