รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
สังกัด :
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
Life Cycle Assessment, GHG Management, Carbon Footprint, Water Footprint, Net Zero, PM2.5, Energy Management. ISO

thThai