ผศ.ดร.ศิลา กิตติวัชนะ
สังกัด :
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
Chemometrics; Analytical chemistry; Machine Learning

thThai