รศ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์
สังกัด :
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ความเชี่ยวชาญ :
Near infrared spectroscopy, Multivariate data analysis, Agricultural process engineering.

thThai