ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี
สังกัด :
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน สรีรวิทยาของพืชสวน การผลิตผัก การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน การประเมินความสูญเสียอาหารของผลิตผลผัก

thThai