ผศ.ดร.สมพร เกษแก้ว
สังกัด :
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ :
Characterization of structure and functions of proteins, enzymes, peptides

thThai