รศ.ดร.ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย
สังกัด :
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความเชี่ยวชาญ :
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์พืช และเมล็ดพืชอาหาร

thThai