รศ.ดร.สุรัสวดี พรหมอยู่
สังกัด :
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ความเชี่ยวชาญ :
สรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน

thThai