รศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
สังกัด :
สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ :
Water and nutrient

thThai