รศ.ดร. สุริยัณห์ สุภาพวานิช
สังกัด :
ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชี่ยวชาญ :
ชีววิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้, Biochemistry of fruit softening, เทคโนโลยีผักและผลไม้ตัดแต่งสดพร้อมบริโภค

thThai