ผศ.ดร.สุเทพ นิ่มสาย
สังกัด :
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ :
Export Marketing, Logistics and Supply Chain Management

thThai