ผศ.ดร.ธนา ชีพสมทรง
สังกัด :
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ความเชี่ยวชาญ :
เครื่องจักรกลเกษตร, 3D Scan, AI, Image processing

thThai