รศ.ดร.ธนา ราษฎร์ภักดี
สังกัด :
ภาควิชาวิศวกรรมุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ :
Adaptive Robust Control, Heating, Ventilating, 2 Air Conditioning, Computation Fluid Dynamic

thThai