ผศ.ดร.ทินน์ พรหมโชติ
สังกัด :
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ความเชี่ยวชาญ :
สรีรวิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ, การปรับปรุงพันธุ์พืช

thThai