รศ.ดร.วรภัทร วชิรยากรณ์
สังกัด :
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
การปรับปรุงคุณภาพไม้ผลเขตร้อน เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุแบบผักผลไม้สด แบบ active and intelligent

thThai