ผศ.ดร.วชิรญา อิ่มสบาย
สังกัด :
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ความเชี่ยวชาญ :
ชีววิทยาและเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวดอกไม้และผลไม้

thThai