รศ.ดร. วีรเวทย์ อุทโธ
สังกัด :
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ความเชี่ยวชาญ :
เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปรแอคทีฟสำหรับผักและผลไม้สด

thThai