ดร.วิรุณ โมนะตระกูล
สังกัด :
สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญ :
เกษตรกลวิธาน, เครื่องจักรกลเกษตร

thThai