รศ.ดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์
สังกัด :
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
Soil Chemistry and Biogeochemistry; Soil-Plant Interaction; Environmental Chemistry

thThai