ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
สังกัด :
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
การจัดการแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว

thThai