สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและรับข่าวสาร

Hub of Talents

ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและรับข่าวสารกับศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

เป้าหมาย

เพื่อเฟ้นหาผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่มีความสนใจในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สนับสนุนและผลักดันการแก้ไขปัญหาที่สำคัญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะทุเรียน ผัก และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชาเข้ามาทำงานในการให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำ ข้อจำกัด และจัดลำดับความสำคัญตลอดจนแนวทางการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยในด้านองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญโดยการสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวต่อไป

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

 • การเข้าถึงฐานความรู้ที่ครอบคลุมทั้งผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ : เข้าถึงฐานข้อมูลในด้านต่างๆ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน งานวิจัย บทความ และแหล่งข้อมูลสำคัญๆ ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงรายชื่อห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัยที่เข้าร่วมศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม ด้านการวิจัย (Research Collaboration) การสร้างเครือข่าย (Connective Opportunity) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน : โอกาสในการร่วมมือกับนักวิจัยและนักวิชาการที่สนใจงานด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมกับสาขาวิชาอื่น รวมถึงการสร้างความเชื่อมโยงกับผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อกำหนดแนวนโยบายด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่สำคัญ และสร้างโปรแกรมวิจัยที่มีผลกระทบสูง (High impact level) เสนอต่อส่วนงานให้ทุนวิจัยของประเทศ
 • สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย : โดยการสนับสนุนการการจัดกิจกรรม สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ การสนับสนุนจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความรู้ทางวิชาการของผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
 • โอกาสการรับข่าวสาร : รับทราบข่าวสารการประชุม อบรม/สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์

กิจกรรมที่ดำเนินการ

 1. จัดประชุมระดมความคิด แลกเปลียนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา
 2. จัดประชุมกลุ่มย่อย ได้แก่ ทุเรียน ผัก และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและโปรแกรมวิจัยเสนอต่อแหล่งทุนวิจัย
 3. สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
  • กิจกรรมสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ
  • กิจกรรมสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ
  • สนับสนุนการฝึกอบรมระยะสั้นในประเทศและต่างประเทศ
  • สนับสนุนการยกระดับห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐาน
  • จัดกิจกรรมผลักดันการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
  • ผลักดันการสร้างเครือข่ายโดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
  • ผลักดันการสร้างเครือข่ายโดยการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
  • จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
  • สนับสนุนกิจกรรมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม/สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ
  • จัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทุเรียนในรูปแบบหนังสือ(Monograph)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี Email: [email protected] โทร: 053-944031

หมายเหตุ: ทางศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญฯ มีนโยบายในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฏหมายกำหนด โดยข้อมูลในการตอบแบบสอบถามของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยจะรายงานผลในภาพรวมเท่านั้น


thThai