หารือถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไขประเด็นปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566

ปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จริงแท้ ศิริพานิช ผู้ประสานงานกลุ่มทุเรียน ของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวได้เข้าหารือถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไขประเด็นปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน เพื่อวางแผนการควบคุม การแพร่ระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ กับ นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 โดยมีนางนันทนา บุญสนอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมด้วย


thThai