กลุ่มผัก

กลุ่มผัก

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Hub of Talents: Postharvest Technology

กลุ่มผัก

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว กลุ่มผัก โดยเป็นศูนย์กลางของฐานข้อมูลของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีความสนใจในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผักโดยเฉพาะผักที่มีศักยภาพและสำคัญของประเทศโดยมุ่งเน้นเรื่องการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวผัก โดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่การผลิต การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการตลาด โดยรวบรวมและจัดการองค์ความรู้ ข้อมูลที่สำคัญ เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนและผลักดันการแก้ไขปัญหาที่สำคัญทางด้านการสูญสียที่เกิดขึ้นหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดยการทำงานร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา ในการร่วมกันให้ข้อคิดเห็น ข้อแนะนำ ข้อจำกัด และช่วยกันวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาในด้านต่างๆ ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สู่การพัฒนาแนวทางการวิจัยที่ลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวร่วมกัน สู่การแก้ไขปัญหาในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสังคม ชุมชน เศรษฐกิจ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยในด้านองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญโดยการสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวต่อไป

ประเด็นปัญหาที่สำคัญ

  • ปัญหาการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว
  • ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อการผลิตผัก
  • ประเด็นอื่นๆ

ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มผัก จำนวน 47 คน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ

Physiology and Postharvest of Horticulture, Postharvest Diseases of Horticulture

(ผู้ประสานงาน)

ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี

ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

รศ.ดร.เสาวภา ไชยวงศ์

รศ.ดร.เสาวภา ไชยวงศ์

Preharvest factors affecting fruit losses and quality of horticultural crops

รศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์

รศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์

การควบคุมแมลงโดยชีววิธี เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมแมลง เทคโนโลยีชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมแมลง

ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล

ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล

ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชุมชน

รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ

รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ

Postharvest Technology, Food Processing, Food Drying, Food Safety

ดร.ปาริชาติ เทียนจุมพล

ดร.ปาริชาติ เทียนจุมพล

Postharvest technology for durable and perishable crops, Non-destructive technology for quality assessment of agricultural products

ดร.พลกฤษณ์ มณีวระ

ดร.พลกฤษณ์ มณีวระ

การประเมินคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรแบบไม่ทำลาย

ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม

ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สรีวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว สรีรวิทยาของพืชสวน

ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย

ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย

การผลิต และปรับปรุงพันธุ์ผัก

ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี

ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี

การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน สรีรวิทยาของพืชสวน การผลิตผัก การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน การประเมินความสูญเสียอาหารของผลิตผลผัก

ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง

ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง

การจัดการแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว


thThai