กลุ่มผัก

กลุ่มผัก

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Hub of Talents: Postharvest Technology

กลุ่มผัก

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว กลุ่มผัก โดยเป็นศูนย์กลางของฐานข้อมูลของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีความสนใจในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผักโดยเฉพาะผักที่มีศักยภาพและสำคัญของประเทศโดยมุ่งเน้นเรื่องการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวผัก โดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่การผลิต การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการตลาด โดยรวบรวมและจัดการองค์ความรู้ ข้อมูลที่สำคัญ เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนและผลักดันการแก้ไขปัญหาที่สำคัญทางด้านการสูญสียที่เกิดขึ้นหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดยการทำงานร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา ในการร่วมกันให้ข้อคิดเห็น ข้อแนะนำ ข้อจำกัด และช่วยกันวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาในด้านต่างๆ ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สู่การพัฒนาแนวทางการวิจัยที่ลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวร่วมกัน สู่การแก้ไขปัญหาในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสังคม ชุมชน เศรษฐกิจ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยในด้านองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญโดยการสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวต่อไป

ประเด็นปัญหาที่สำคัญ

  • ปัญหาการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว
  • ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อการผลิตผัก
  • ประเด็นอื่นๆ

ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มผัก จำนวน 47 คน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ

Physiology and Postharvest of Horticulture, Postharvest Diseases of Horticulture

(ผู้ประสานงาน)

ดร.ปาริชาติ เบิร์นส

ดร.ปาริชาติ เบิร์นส

การวิจัยผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความกรอบ ความแน่นเนื้อ และสี

ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล

ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล

สรีรวิทยา ความบริบูรณ์ของผลิตผล การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน เทคโนโลยีการบ่ม การยืดอายุการเก็บรักษาและวางจำหน่าย การสุก การแตก

ดร.เพชรรัตน์ เนตรลักษณ์

ดร.เพชรรัตน์ เนตรลักษณ์

การจัดการและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผลและไม้ตัดดอกบางชนิด

ผศ.ดร.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ

ผศ.ดร. ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ

การวางแผนการจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตรโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

รศ.ดร.สุรัสวดี พรหมอยู่

รศ.ดร. สุรัสวดี พรหมอยู่

สรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน

ผศ.ดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์

ผศ.ดร. อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์

สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ผศ.ดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ

ผศ.ดร. อาทิตย์ พวงสมบัติ

Near-infrared spectroscopy technique และ การทดสอบแบบไม่ทำลายในผลิตผลทางการเกษตร

รศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล

รศ.ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล

โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว ระบบมาตรฐานการผลิต Host-parasite interactions

ผศ.ดร.กาญจนา บุญเรือง

ผศ.ดร.กาญจนา บุญเรือง

สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการบรรจุ

อ.ดร.พิสุทธิ์ เขียวมณี

อ.ดร. พิสุทธิ์ เขียวมณี

การจัดการโรคพืช, การกระตุ้นความต้านทานในพืช, การวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตเกษตร, โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว

รศ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์

รศ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์

Near infrared spectroscopy, Multivariate data analysis, Agricultural process engineering.


thThai