กลุ่มผัก

กลุ่มผัก

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Hub of Talents: Postharvest Technology

กลุ่มผัก

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว กลุ่มผัก โดยเป็นศูนย์กลางของฐานข้อมูลของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีความสนใจในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผักโดยเฉพาะผักที่มีศักยภาพและสำคัญของประเทศโดยมุ่งเน้นเรื่องการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวผัก โดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่การผลิต การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการตลาด โดยรวบรวมและจัดการองค์ความรู้ ข้อมูลที่สำคัญ เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนและผลักดันการแก้ไขปัญหาที่สำคัญทางด้านการสูญสียที่เกิดขึ้นหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดยการทำงานร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา ในการร่วมกันให้ข้อคิดเห็น ข้อแนะนำ ข้อจำกัด และช่วยกันวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาในด้านต่างๆ ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สู่การพัฒนาแนวทางการวิจัยที่ลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวร่วมกัน สู่การแก้ไขปัญหาในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสังคม ชุมชน เศรษฐกิจ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยในด้านองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญโดยการสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวต่อไป

ประเด็นปัญหาที่สำคัญ

  • ปัญหาการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว
  • ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อการผลิตผัก
  • ประเด็นอื่นๆ

ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มผัก จำนวน 47 คน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ

Physiology and Postharvest of Horticulture, Postharvest Diseases of Horticulture

(ผู้ประสานงาน)

รศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง

รศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง

Greenhouse gas emission & mitigation, climate change

ดร.นิตยา ชาอุ่น

ดร.นิตยา ชาอุ่น

การตรวจวัดและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร และป่าไม้, การประเมิน carbon footprint ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับจังหวัด

ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์

ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ สรีรระวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร

ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ

ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ

เศรษฐศาสตร์เกษตร การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ผศ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์

ผศ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์

การปรับปรุงพันธุ์ผัก การผลิตผัก

ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน

ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน

ผศ.ดร.จำนงค์ อุทัยบุตร

ผศ.ดร.จำนงค์ อุทัยบุตร

สรีรวิทยาของพืช, สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของพืช, สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผัก ผลไม้ และดอกไม้

ดร.อภิญญา วิสุทธิอมรกุล

ดร.อภิญญา วิสุทธิอมรกุล

สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน

กิรชุดา เหมสุวิมล

คุณกิรชุดา เหมสุวิมล

โรคพืช, แมลงศัตรูพืช, สรีรวิทยา

ผศ.ดร.รัฐพล แสงระยับ

ผศ.ดร.รัฐพล แสงระยับ

Coffee processing, Non-destructive evaluation, Machine learning


thThai