รศ.ดร.สุขอังคณา แถลงกัณฑ์
สังกัด :
ภาควิชาวิศวกรรมุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ :
Engineering Materials

thThai