การจัดการโซ่ความเย็นของผลิตผลสด

หลักสูตรฝึกอบรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการโซ่ความเย็นของผลิตผลสด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม : 1 วัน

ประโยชน์ที่ผู้ฝึกอบรมจะได้รับ

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงวิธีการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลสดด้วยโซ่ความเย็น (cold chain)

หัวข้อการฝึกอบรม

  • การจัดการโซ่ความเย็นของผลิตผลสดตลอดโซ่อุปทาน
  • การเก็บรักษา
  • การขนส่งและกระจายสินค้า
  • การวางจำหน่ายในร้านค้าปลีก

หลักสูตร


thThai