การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและการควบคุมการสูญเสียอาหาร

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร : การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและการควบคุมการสูญเสียอาหาร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม : 3 วัน

ประโยชน์ที่ผู้ฝึกอบรมจะได้รับ

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรโดยเฉพาะผักและผลไม้ด้วยเทคโนโลยี ความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและการควบคุมการสูญเสียอาหาร

หัวข้อการฝึกอบรม

  1. ความปลอดภัยของสินค้าเกษตรในยุค New normal
  2. สรีรวิทยาของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวและการสูญเสียในกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
  3. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์สำหรับผักและผลไม้
  4. เทคโนโลยีการลดอุณหภูมิ (pre-cooling) ของผลิตผลเกษตร
  5. การเพิ่มมูลค่าของผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว
  6. สถานการณ์อาหารโลกและการควบคุมการสูญเสียด้านอาหาร
  7. การประเมินคุณภาพผลไม้ด้วยเทคนิค NIRS
  8. การจัดการแมลงศัตรูผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว
  9. การจัดการผลิตผลทางการเกษตรในโรงคัดบรรจุ
  10. การจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรไทยและการขอรับรอง อย. สำหรับสินค้าเกษตร

หลักสูตร


thThai