ระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งผลิตผลสด

หลักสูตรฝึกอบรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งผลิตผลสด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม : 2 วัน

ประโยชน์ที่ผู้ฝึกอบรมจะได้รับ

  1. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม มีความเข้าใจเรื่องประโยชน์ และหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งผลิตผลสด และนำความความรู้ที่ได้รับปรับใช้กับธุรกิจที่มีอยู่ได้ 

หัวข้อการฝึกอบรม

  • ปัจจัยการสูญเสียระหว่างการขนส่ง
  • วัสดุกันกระแทกสำหรับผลิตผลสด
  • บรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่ง
  • การทดสอบบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งผลิตผลสด

หลักสูตร


thThai