การตรวจสอบคุณภาพผลมะละกอหลังการเก็บเกี่ยว

หลักสูตรฝึกอบรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การตรวจสอบคุณภาพผลมะละกอหลังการเก็บเกี่ยว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม : 2 วัน

ประโยชน์ที่ผู้ฝึกอบรมจะได้รับ

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม ทราบถึงวิธีการประเมินลักษณะของผลมะละกอหลังการเก็บเกี่ยว ได้แก่ สี ความกรอบ ความหวาน ความแน่นเนื้อ (ความแข็ง) และการจัดการผลมะละกอหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง 

หัวข้อการฝึกอบรม

  • ลักษณะทางคุณภาพของผลมะละกอ
  • เทคโนโลยีการประเมินคุณภาพแบบไม่ทำลาย
  • เทคโนโลยีการประเมินคุณภาพแบบทำลาย

หลักสูตร


thThai