การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสู่เทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานทดแทน

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร : การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสู่เทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานทดแทน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม : 1 วัน

ประโยชน์ที่ผู้ฝึกอบรมจะได้รับ

  1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจ และสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยววัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสู่เทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานทดแทน
  2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ต่อยอดการผลิตเชื้อเพลิงจากของเหลือทิ้งทางการเกษตรระดับครัวเรือน รัฐวิสาหกิจชุมชน และเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต
  3. ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการของเหลือทิ้งทางการเกษตร

หัวข้อการฝึกอบรม

การบรรยายจากวิทยากร
  • จากเคยเผาทิ้งสู่การสร้างรายได้
  • ถ่านไม้กับการปรับปรุงดิน
การฝึกปฏิบัติการ
  • การผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากชีวมวล
  • การผลิตน้ำมัน การผลิตถ่าน จากของเหลือทิ้งทางการเกษตร

หลักสูตร


thThai