การลดการสูญเสียของผัก ผลไม้ และไม้ตัดดอกหลังการเก็บเกี่ยว

หลักสูตรฝึกอบรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การลดการสูญเสียของผัก ผลไม้ และไม้ตัดดอกหลังการเก็บเกี่ยว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม : 3 วัน

ประโยชน์ที่ผู้ฝึกอบรมจะได้รับ

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร

หัวข้อการฝึกอบรม

  • คุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร
  • ลักษณะอาการและสาเหตุการสูญเสียของผลผลิตในห่วงโซ่อุปทาน
  • การประเมินการสูญเสียด้านปริมาณและคุณภาพ
  • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการสูญเสีย

หลักสูตร


thThai