การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผักอินทรีย์

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร : การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผักอินทรีย์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม : 1-2 วัน

ประโยชน์ที่ผู้ฝึกอบรมจะได้รับ

ผู้รับการอบรมสามารถนำเทคโนโลยีที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ หรือถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่น ๆ เพื่อลดความเสียหายและยืดอายุการเก็บรักษาผักอินทรีย์ เพื่อประโยชน์ทางการค้าทั้งภายในและการส่งออก ทำให้สามารถเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการและประเทศได้มากขึ้น รวมทั้งผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

หัวข้อการฝึกอบรม

  • เทคโนโลยีการจัดการหลังเก็บเกี่ยวของผักอินทรีย์ สำหรับการจำหน่ายในประเทศและการส่งออก
  • การเก็บรักษาผักอินทรีย์ชนิดต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต การรักษาคุณภาพและการยกระดับคุณภาพผักอินทรีย์ ให้มีมาตรฐานที่ดีตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

หลักสูตร


thThai