การถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐานการผลิต GlobalGAP เพื่อการส่งออก

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร : การถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐานการผลิต GlobalGAP เพื่อการส่งออก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม : 2 วัน

ประโยชน์ที่ผู้ฝึกอบรมจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้พัฒนา และต่อยอดระบบคุณภาพของการผลิต GlobalGAP เพื่อการส่งออก

หัวข้อการฝึกอบรม

  • ข้อกำหนดการควบคุมของมาตรฐาน GlobalGAP
  • เกณฑ์ที่ใช้ตรวจตามมาตรฐาน GlobalGAP
  • การปรับตัวขององค์กรเพื่อการตรวจสอบมาตรฐาน GlobalGAP

หลักสูตร


thThai