การจัดการผลิตผลสดตัดแต่งพร้อมบริโภค (ทุเรียน)

หลักสูตรฝึกอบรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการผลิตผลสดตัดแต่งพร้อมบริโภค (ทุเรียน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม : 1 วัน

ประโยชน์ที่ผู้ฝึกอบรมจะได้รับ

  1. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม มีความเข้าใจในเรื่องหลักการผลิตทุเรียนตัดแต่งสดพร้อมบริโภคให้มีคุณภาพที่ดี สามารถเก็บรักษาได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการวางจำหน่าย
  2. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้ในการเก็บรักษาทุเรียนตัดแต่งพร้อมบริโภค รวมถึงวัสดุที่สามารถนำมาใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์
  3. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัยผู้ให้การอบรม
  4. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับปรับใช้กับธุรกิจที่มีอยู่ หรือสร้างช่องทางการจำหน่ายทุเรียนตัดแต่งสดพร้อมบริโภคได้

หัวข้อการฝึกอบรม

การบรรยายจากวิทยากร
  • ทุเรียนตัดแต่งสดพร้อมบริโภคเก็บอย่างไรให้ยังอร่อย
  • การเลือกบรรจุภัณฑ์ให้ทุเรียนเลือกอย่างไรให้เหมาะสม
การฝึกปฏิบัติการ
  • การผลิตทุเรียนตัดแต่งสดพร้อมบริโภคตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภคในโรงงานต้นแบบ

หลักสูตร


thThai