การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตรด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์ (Chemometrics)

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร : การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตรด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์ (Chemometrics)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม : 3 วัน

ประโยชน์ที่ผู้ฝึกอบรมจะได้รับ

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเคโมเมท โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพผลิตผลเกษตรด้วยเทคนิค NIRS และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ เพิ่มความแม่นยำและความถูกต้อง สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรแบบองค์รวม เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัยลำดับที่สูงขึ้น

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. Introduction to principle component analysis (PCA)
 2. Calculation of PCA
 3. Start with Matlab
 4. Some matrix operations and data visualizations
 5. Near infrared spectroscopy and data acquisition
 6. PCA calculation: Exploratory data analysis of NIR data
 7. Data preprocessing for spectral (NIR) data
 8. Result interpretations with some interesting study cases
 9. Introduction to process monitoring
 10. SIMCA, D (Hotelling T2) and Q statistics
 11. Data preprocessing and model optimization in process monitoring
 12. Some interesting study cases

หลักสูตร


thThai