การจัดการโรคพืชในผลไม้มูลค่าสูง (ทุเรียน)

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร : การจัดการโรคพืชในผลไม้มูลค่าสูง (ทุเรียน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม : 1 วัน

ประโยชน์ที่ผู้ฝึกอบรมจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแยกชนิดของโรคทุเรียน และสามารถเข้าใจการเข้าทำลาย นำความรู้ปรับใช้ในกระบวนการผลิต และข้อควรระวังในการจัดการแปลง

หัวข้อการฝึกอบรม

  • ข้อมูลชนิดของโรคทุเรียนที่พบ
  • วิธีการปฏิบัติเพื่อใช้ควบคุมโรคพืช
  • ข้อมูลสารเคมีที่ใช้ในการควบคุม

หลักสูตร


thThai