ความต้องการน้ำและการจัดการธาตุอาหารในไม้ผล

หลักสูตรฝึกอบรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ความต้องการน้ำและการจัดการธาตุอาหารในไม้ผล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม : 1 วัน

ประโยชน์ที่ผู้ฝึกอบรมจะได้รับ

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการจัดการน้ำและการจัดการธาตุอาหารในพืชประเภทไม้ผล

หัวข้อการฝึกอบรม

  • แนวทางการประเมินความต้องการน้ำและธาตุอาหารของพืช
  • การจัดการระบบน้ำในไม้ผล
  • แนวทางการให้ปุ๋ยตามความต้องการของไม้ผล

หลักสูตร


thThai