การใช้สารเคลือบผิวและบรรจุภัณฑ์ค้าปลีกสำหรับไม้ผล (ทุเรียน)

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร : การใช้สารเคลือบผิวและบรรจุภัณฑ์ค้าปลีกสำหรับไม้ผล (ทุเรียน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม : 1 วัน

ประโยชน์ที่ผู้ฝึกอบรมจะได้รับ

  1. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม มีความเข้าใจเรื่องชนิดของสารเคลือบผิว วิธีการใช้งาน ตลอดจนประโยชน์ที่จะนำไปใช้ได้ในทุเรียน และผลิตผลทางการเกษตร
  2. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม มีความเข้าใจเรื่องประโยชน์ และหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ ในการนำมาใช้กับการค้าปลีกทุเรียนได้
  3. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัยผู้ให้การอบรม
  4. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับปรับใช้กับธุรกิจที่มีอยู่ได้

หัวข้อการฝึกอบรม

การบรรยายจากวิทยากร
  • ประโยชน์สารเคลือบผิว นำมาใช้ได้อย่างไรในทุเรียน
  • การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้ได้กับการค้าปลีกทุเรียน
การฝึกปฏิบัติการ
  • การเตรียมสารเคลือบผิวทางการเกษตร แต่ละชนิดเตรียมอย่างไร ใช้อย่างไร

หลักสูตร


thThai