ความสำคัญของการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางพืชสวนและการประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อลดการสูญเสีย

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร : ความสำคัญของการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางพืชสวนและการประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อลดการสูญเสีย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม : 1 วัน

ประโยชน์ที่ผู้ฝึกอบรมจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการลดการสูญเสียผลิตผลเพิ่มปริมาณผลผลิต และเพิ่มมูลค่าของผลิตผล

หัวข้อการฝึกอบรม

  1. ความสำคัญของการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน และปัจจัยที่ทำให้เกิดการสูญเสียผลิตผล
  2. มุมมองการจัดการผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว
  3. การประยุกต์ใช้งานวิจัยและข้อมูลการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสู่การปฏิบัติทางการค้า

หลักสูตร


thThai